അമല നയന എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ St. Xavier's യൂ.പി സ്കൂൾ

  • Home
  • News and Events
  • അമല നയന എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ St. Xavier's യൂ.പി സ്കൂൾ
  • February 27, 2024

അമല നയന എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ St. Xavier's യൂ.പി സ്കൂൾ

അമല ഗ്രാമ  പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള അമല നയന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ   St. Xavier's  യൂ.പി സ്കൂൾ  1,2 ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 27/2/2024 ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 10.00 ന്. മൂന്നാംഘട്ട നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് നടത്തി