ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌-ആർത്തവ ശുചിത്വം @ ശ്രീ ശാരദ ഹൈ സ്കൂൾ

  • Home
  • News and Events
  • ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌-ആർത്തവ ശുചിത്വം @ ശ്രീ ശാരദ ഹൈ സ്കൂൾ
  • June 28, 2024

ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌-ആർത്തവ ശുചിത്വം @ ശ്രീ ശാരദ ഹൈ സ്കൂൾ

അമല ഗ്രാമ അടാട്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ "ആർത്തവ ശുചിത്വത്തെ  കുറിച്ച് ശ്രീ ശാരദ സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കായി ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ 28/06/24 ഉച്ചക്ക് 2:30 ന് നടത്തി. അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഗൈനകോളജി വിഭാഗം ഡോ.വിപിൻ വിഷയവതരണം നടത്തി.