പോഷകാഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തി

  • Home
  • News and Events
  • പോഷകാഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തി
  • September 23, 2023

പോഷകാഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തി

അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അമല ഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂട്രിഷൻ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ദേശീയ പോഷകാഹാര  മാസവുമായി ബദ്ധപ്പെട്ട് കൈപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കായി 23/09/23, 11 മണിക്ക്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് പോഷകാഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഡെയ്റ്റിട്ടഷൻ ശ്രീമതി മെറിൻ ക്ലാസ്സ്‌ എടുകുകയും, സിഡിഎസ് മെമ്പർ ശ്രീമതി സിന്ധു നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.