നാഷണൽ മദർഹുഡ് ഡേ: ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്

  • Home
  • News and Events
  • നാഷണൽ മദർഹുഡ് ഡേ: ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്
  • April 11, 2024

നാഷണൽ മദർഹുഡ് ഡേ: ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്

അമല ഗ്രാമ കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ " നാഷണൽ  മദർഹുഡ്  ഡേ " യുടെ ഭാഗമായി അമ്മമാർക്കായി ബോധവത്ക്കരണ  ക്ലാസും തൈറോയ്‌ഡ്  ടെസ്റ്റും  60-)0 നമ്പർ അംഗൻവാടിയിൽ 11/04/24 രാവിലെ 11.30 നു  നടത്തി.അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം  ഡോ. ശരണ്യ വിഷയ അവതരണം നടത്തി.