ആർത്തവ ശുചിത്വ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ @ നിർമൽ ജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ

  • Home
  • News and Events
  • ആർത്തവ ശുചിത്വ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ @ നിർമൽ ജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ
  • June 21, 2024

ആർത്തവ ശുചിത്വ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ @ നിർമൽ ജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ

അമല ഗ്രാമ കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ആർത്തവ ശുചിത്വത്തെ  കുറിച്ച് നിർമൽ ജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കായി ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ 21/06/24 ഉച്ചക്ക് 2:00 മണിക്ക് നടത്തി. അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഗൈനക്കോളജി  വിഭാഗം ഡോ  വിപിൻ വിഷയവതരണം നടത്തി.