അമലയിൽ ആധുനിവൽക്കരിച്ച ആയുർവേദ കോട്ടേജുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി

  • Home
  • News and Events
  • അമലയിൽ ആധുനിവൽക്കരിച്ച ആയുർവേദ കോട്ടേജുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി
  • April 24, 2024

അമലയിൽ ആധുനിവൽക്കരിച്ച ആയുർവേദ കോട്ടേജുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി

അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടി  പുതുക്കി പണിത  ആയുർവേദ  കോട്ടേജുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ദേവമാത  പ്രൊവിൻഷ്യാൾ റവ. ഫാദർ.  ഡോ. ജോസ് നന്ദിക്കര സിഎംഐ നിർവഹിച്ചു. അമല ഡയറക്ടർ റവ. ഫാദർ. ജൂലിയസ് അറക്കൽ സിഎംഐ, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ  റവ. ഫാദർ. ഷിബു പുത്തൻപുരക്കൽ സിഎംഐ  എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.പുതിയ കോട്ടേജുകളിൽ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.100 ബെഡുകളിൽ അധികമുള്ള  NABH അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആയുർവേദ ആശുപത്രികളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മുൻപന്തിയിലാണ് അമല ആയുർവേദ ആശുപത്രി.